Hotărârea nr. 475/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII : "MODERNIZARE şI REABILITARE ŞCOALA GENERALÃ NR. 16, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUG

 

 

HOTĂRÂREA NR. 475

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii : “Modernizare şi reabilitare Şcoala Generală nr. 16, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Investiţii din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local, înregistrate cu nr. 511/2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii : “Modernizare şi reabilitare Şcoala Generală nr. 16, Braşov”;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea Finanţelor Publice Locale nr. 108/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. l, m şi n  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii : “Modernizare şi reabilitare Şcoala Generală nr. 16, Braşov”, după cum urmează:

                - Valoarea totală                                                - 2.262.926.760 lei              - 226.293,70 RON
                - din care C + M                                                  - 1.733.209.300 lei              - 173.321,00 RON
                - Valoare în EURO                                             - 58.302
                - Durata de realizare a investiţiei:                  - 3 luni
 
 
 
Art. 2.  Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local va   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.