Hotărârea nr. 474/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII : "AMENAJARE GRUPURI SANITARE - GRÃDINIŢA NR. 13, STUPINI, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 2

 

 

HOTĂRÂREA NR. 474

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii : “Amenajare grupuri sanitare – Grădiniţa nr. 13, Stupini, Braşov”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Investiţii din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local, înregistrate cu nr. 512/2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii : “Amenajare grupuri sanitare Grădiniţa nr. 13, Stupini – Braşov”;
Având în vedere Legea Finanţelor Publice Locale nr. 108/2004 şi Legea nr. 500/2003, privind finanţele publice;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. l, m şi n  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii : “Amenajare grupuri sanitare – Grădiniţa nr. 13, str. Albinelor nr. 4, Braşov, Stupini”, după cum urmează:
 

                - Valoarea totală               (TVA inclus)          - 79.139 RON
                - din care C + M                                                  - 56.769 RON
                - Termen de execuţie:                                       - 3 luni
                - Valoare în EURO                                             - 19.330 EURO
 
 
Art. 2.  Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local va   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.