Hotărârea nr. 472/2005

OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIULUI SITUAT PE STR. LUCIAN BLAGA NR. 11 BRAşOV, PENTRU PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2005 - 1 SEPTEMBRIE 2006, ÎN CARE FUNCŢIONEAZÃ GRÃDINIŢA NR. 39 BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 472

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: prelungirea contractului de închiriere a spaţiului situat pe str. Lucian Blaga nr. 11 Braşov, pentru perioada 1 septembrie 2005 – 1 septembrie 2006, în care funcţionează Grădiniţa nr. 39 Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Învăţământ din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local, înregistrate cu nr. 450/2005, prin care s-a propus prelungirea contractului de închiriere a spaţiului situat pe str. Lucian Blaha nr. 11, Braşov, pentru perioada 1 septembrie 2005 – 1 septembrie 2006, în care funcţionează Grădiniţa nr. 39, Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi  f  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere dintre S.C. “CARPATEX” S.A. şi Centrul de Execuţie Bugetară Grădiniţa nr. 66, Braşov, pentru imobilul situat în Braşov, pe str. Lucian Blaga  nr. 11, începând cu data de 1 septembrie 2005 până la data de 1 septembrie 2006.
 
 
Art. 2. Pentru perioada 1 septembrie 2005 – 1 septembrie 2006 chiria aferentă imobilului din  str. Lucian Blaga nr. 11, va fi de 1.500 Euro/lună + T.V.A.
 
 
Art. 3. Chiria va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata, din creditele aprobate pentru Centrul Bugetar Grădiniţa nr. 66, alocate din bugetul local.
 
 
Art. 4. Imobilul menţionat la art. 1 va fi destinat exclusiv activităţii didactice a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat – Grădiniţa cu program prelungit nr. 39, Braşov.
 
 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local şi Centrul de Execuţie Bugetareă Grădiniţa nr. 66 vor   asigura ducerea la îndeplinire a p