Hotărârea nr. 470/2005

OBIECT: COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 591/2004;PRIN CARE S-A APROBAT SISTAREA ELIBERÃRII AUTORIZAÞIILOR DE CONSTRUIRE ÎN POIANA BRAºOV PÂNÃLA FINALIZAREA COLECTORULUI POIANA BRAºOV - RºNOV;CONSIL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 470

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 591/2004, prin care s-a aprobat sistarea eliberării autorizaţiilor de construire în Poiana Braşov până la finalizarea colectorului Poiana Braşov – Râşnov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autorizări şi Disciplina în Construcţii, înregistrate cu nr. 56.527 din 22 august 2005, privind sistarea eliberării autorizaţiilor de construire în Poiana Braşov până la finalizarea colectorului Poiana Braşov – Râşnov”;
Având în vedere Legea nr. 350/2001, art. 10, 32, 48 şi documentaţiile P.U.Z. (plan urbanistic zonal), aprobate, respectiv : “Actualizare P.U.Z. (plan urbanistic zonal) Poiana Braşov”, aprobat cu H.C.L.  nr. 261/2001; “P.U.Z. (plan urbanistic zonal) Poiana Cristianului”, aprobat prin H.C.L. nr. 357/2003; “P.U.Z. (plan urbanistic zonal) Valea Sticlăriei”, aprobat cu H.C.L. nr. 84/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi   art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 591 din 10 decembrie 2004, se completează cu un nou articol, după cum urmează:
Până la finalizarea canalului colector Poiana Braşov – Râşnov se aprobă emiterea de certificate de urbanism în vederea întocmirii Planurilor Urbanistice de Detaliu în Poiana Braşov, respectiv Poiana Mică, Poiana Cristianului şi Poiana Mare, în conformitate cu reglementările urbanistice stabilite prin documentaţiile P.U.Z. (plan urbanistic zonal) aprobate.
Documentaţiile P.U.D. vor fi transmise Consiliului Local pentru aprobare şi vor fi utilizate pentru etapa următoare – autorizaţia de construire – numai după finalizarea colectorului Poiana Braşov – Râşnov.”
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 591 din 10 decembrie 1994 – astfel completată va fi republicată.

 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.   591                       republicată conform H.C.L. nr. 470
 Din data de :   10 decembrie 2004        din data de 29 august 2005
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect:   sistarea eliberării Autorizaţiilor de Construire în Poiana Braşov până la finalizarea
 colectorului Poiana Braşov – Râşnov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 decembrie 2004;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. ad. 37.103 din 2 decembrie 2004, ale Serviciului Autorizări şi Disciplina în Construcţii, privind sistarea eliberării autorizaţiilor de construire în Poiana Braşov până la finalizarea colectorului Poiana Braşov - Râşnov;
                În temeiul art. 38, lit. r   şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                 Art. 1.   Se aprobă sistarea eliberării autorizaţiilor de construire în Poiana Braşov (Poiana Mică, Poiana Cristianului şi Poiana Mare) pentru construcţiile care necesită racordarea la reţeaua de apă şi canalizare,   până la finalizarea colectorului Poiana Braşov – Râşnov.
 
 
Art. 2. Până la finalizarea canalului colector Poiana Braşov – Râşnov se aprobă emiterea de certificate de urbanism în vederea întocmirii Planurilor Urbanistice de Detaliu în Poiana Braşov, respectiv Poiana Mică, Poiana Cristianului şi Poiana Mare, în conformitate cu reglementările urbanistice stabilite prin documentaţiile P.U.Z. (plan urbanistic zonal) aprobate.
Documentaţiile P.U.D. vor fi transmise Consiliului Local pentru aprobare şi vor fi utilizate pentru etapa următoare – autorizaţia de construire – numai după finalizarea colectorului Poiana Braşov – Râşnov.
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.