Hotărârea nr. 469/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - VILE TURISTICE şI COMPLEX HOTELIER VALEA STICLÃRIEI -POIANA DE JOS - BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPEC

 

 

HOTĂRÂREA NR. 469

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Vile turistice şi complex hotelier Valea Sticlăriei –Poiana de Jos – Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 56.734/2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Vile turistice şi complex hotelier Valea Sticlăriei – Poiana de Jos – Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c   şi   art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Vile turistice şi complex hotelier Valea Sticlăriei – Poiana de Jos – Braşov”, întocmit de arh. Ileana Filipescu şi iniţiat de I.N.R. Management Reale Estate S.R.L. Bucureşti.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.