Hotărârea nr. 468/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.D. - MODERNIZARE CHIOşCURI STR. OLTEŢ COLŢ CU STR. PÃCII, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 468

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Modernizare chioşcuri str. Olteţ colţ cu str. Păcii, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 48.106 din 10 iulie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Modernizare chioşcuri, str. Olteţ colţ cu str. Păcii, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi   art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Modernizare chioşcuri, str. Olteţ colţ cu  str. Păcii, Braşov”, având ca beneficiari pe S.C. DAVIS ROYAL S.R.L.; S.C. BRUTARIA BĂLAN şi VASILACHE S.R.L.; S.C. GUBAN MANY S.R.L.; S.C. GHIZACOM S.R.L.; S.C. DAN & LY S.R.L. şi elaborată de S.C. TEMSER TRADING S.R.L.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov  va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.