Hotărârea nr. 467/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.D. - MODERNIZARE CHIOşCURI STR. OLTEŢ, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 467

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Modernizare chioşcuri str. Olteţ, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 19.100 din 24 martie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Modernizare chioşcuri, str. Olteţ, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c   şi   art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Modernizare chioşcuri, str. Olteţ, Braşov”, iniţiată de S.C. AMBITUS COM S.R.L.; S.C. DEICA IMPLEX S.R.L.; S.C. BEIG S.R.L.; S.C. BURMIFLOR COM S.R.L.; S.C. INCAS TRADE S.R.L.; S.C. STALMARCOM S.R.L.; S.C. RODIPET S.A.; S.C. MOCANO S.R.L.; RODONI S.R.L.; S.C. MERCANTIL S.R.L. şi elaborată de S.C. TEMSER TRADING S.R.L.
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.