Hotărârea nr. 466/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.D. - MANSARDARE şI EXTINDERE CORP BIROURI S + P + 6 E, STR. TRANSILVANIEI F.N., BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 466

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Mansardare şi extindere corp birouri S + P + 6 E, str. Transilvaniei f.n., Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 54.347 din 11 august 2005, prin care se propune aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Mansardare şi extindere corp birouri S + P + 6 E, str. Transilvaniei f.n., Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului  Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Mansardare şi extindere corp birouri  S + P + 6 E,   str. Transilvaniei f.n., Braşov”.
 
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.