Hotărârea nr. 465/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - BLOC DE LOCUINŢE SP + P + 3 E + M, STR. IOAN SLAVICI NR. 15 A, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 465

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Bloc de locuinţe Sp + P + 3 E + M, str. Ioan Slavici nr. 15 A, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 55.265   din 16 august 2005, prin care se propune aprobare “P.U.D. – Bloc de locuinţe Sp + P + 3 E + M, str. Ioan Slavici nr. 15 A, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c  şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Bloc de locuinţe Sp + P + 3 E + M, str. Ioan Slavici nr. 15 A, Braşov”, iniţiată de CAMARZAN LILIANA şi   întocmită de S.C. L’IMAGE S.R.L. Braşov, pe terenul identificat în C.F. nr. 22311 Braşov, cu nr. top. 8784/1, 8785, 8786/37/c/I; 8784/1, 8785, 8786/37/c/II.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.