Hotărârea nr. 463/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMÃ şI LOCUINŢÃ DE SERVICIU D + P + M, SERÃ, MAGAZIE şI ÎMPREJMUIRE, STR. ALBINELOR NR. 20 A, BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 463

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire sediu de firmă şi locuinţă de serviciu D + P + M, seră, magazie şi împrejmuire, str. Albinelor nr. 20 A, Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 50.583 din 25 iulie 2005, prin care se propune aprobare “P.U.D. - Construire sediu de firmă şi locuinţă de serviciu D + P + M, seră, magazie şi împrejmuire,  str. Albinelor nr. 20 A, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Construire sediu de firmă şi locuinţă de serviciu D + P + M, seră, magazie şi împrejmuire, str. Albinelor nr. 20 A, Braşov”, iniţiată de către DRĂGOIU VIOLETA şi DRĂGOIU CONSTANTIN, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. Braşov, pe terenul înscris în C.F. 32538 Braşov, cu nr. top. 11023/2/2, în suprafaţă de 1.620 m.p.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.