Hotărârea nr. 462/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE COMPLEX INP AUTOLIV ROMÂNIA , STR. BUCEGI NR. 8, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 462

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Extindere Complex INP AUTOLIV ROMÂNIA , Str. Bucegi nr. 8, Braşov”;

 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 51.913 din 29 iulie 2005, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. - Extindere Complex IN P AUTOLIV ROMÂNIA, Str. Bucegi nr. 8, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Extindere Complex INP AUTOLIV ROMÂNIA, Str. Bucegi nr. 8, Braşov”, iniţiată de către Biroul individual de arhitectură –  arh. Ileana Filipescu şi   S.C. Agenţia de Arhitectură şi Design ADA S.R.L. Braşov, pe terenul identificat în C.F. 9793 Braşov, cu nr. top. 12110/4/1.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov  va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.