Hotărârea nr. 46/2005

OBIECT: ACORDAREA GRATUITATII PE TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI ÎN COMUN PENTRU UNELE PERSOANE CU VÂRSTA DE PESTE 65 DE ANI SI REVOCAREA H.C.L. NR. 130/2000;MODIFICATA PRIN H.C.L. NR. 181/2000;PRIVIND ACORDAREA GRATUITATII PE TRANSPORTUL URBAN DE CALATO

HOTĂRÂREA NR. 46


Obiect: acordarea gratuităţii pe transportul urban de călători în comun pentru unele persoane cu vârsta de peste 65 de ani şi revocarea H.C.L. nr. 130/2000, modificată prin H.C.L. nr. 181/2000, privind acordarea gratuităţii pe transportul urban de călători în comun pentru unele persoane cu vârsta de peste 70 de ani;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 1.464 din 20 ianuarie 2005, prin care se propune acordarea biletelor gratuite persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, care au un venit lunar egal cu cel mult salariul minim pe economie cu domiciliul stabil în Braşov, de către R.A.T. Braşov şi revocarea H.C.L. nr. 130/2000, modificată prin H.C.L. nr. 181/2000;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. s şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Începând cu data de 1 februarie 2005, persoanele în vârstă de peste 65 de ani cu domiciliul stabil în Braşov, care au venituri lunare egale cu cel mult salariul minim pe economie, vor beneficia de un număr de 20 de bilete gratuite pe mijloacele de transport urban de călători în comun.
Art. 2. Acordarea biletelor gratuite se va face pe baza copiei după buletinul de identitate, copiei după cuponul privind pensia pe lună anterioară eliberării biletelor sau în lipsa acestuia a declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului.
Art. 3. R.A.T. Braşov va elibera bilete de călătorie persoanelor îndreptăţite pe baza tabelelor întocmite de către aceasta instituţie şi a documentelor mentionate la art. 2 ,
Art. 4. Sumele necesare acordării acestor facilităţi vor fi prevăzute şi aprobate prin proiectul bugetului local.
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2000 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2000 - privind acordarea gratuităţii pe transportul urban de călători în comun pentru unele persoane cu vârstă de peste 70 de ani, se revocă.
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonoma de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.