Hotărârea nr. 459/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.Z. - STR. LÂNII - STR. DIMITRIE ANGHEL (PLUGARILOR) - ZONÃ DE LOCUINŢE, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 459

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – Str. Lânii – str. Dimitrie Anghel (Plugarilor) – zonă de locuinţe, Braşov”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 60.844 din 15 decembrie 2004, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – Str. Lânii – Str. Dimitrie Anghel (Plugarilor) – zonă de locuinţe, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.   şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.Z. – Str. Lânii – Str. Dimitrie Anghel (Plugarilor) – zonă de locuinţe, Braşov”.
 
 
Art. 2. Autorizarea construcţiilor pentru locuinţe se va face direct, fără întocmire P.U.D., în baza unei documentaţii de parcelare aprobate, întocmită pentru fiecare zonă funcţională.
 
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.