Hotărârea nr. 458/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "FINALIZARE P.U.Z. - WARTHE II BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI AMENA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 458

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “Finalizare P.U.Z. – Warthe II Braşov”;
 
 
 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 58.981 din 7 decembrie 2004, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “Finalizare P.U.Z. – Warthe II, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c  şi   art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “Finalizare P.U.Z. – Warthe II, Braşov”.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.