Hotărârea nr. 457/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "ACTUALIZARE P.U.Z. - B-DUL GÃRII, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI A

 

 

HOTĂRÂREA NR. 457

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “Actualizare P.U.Z. – B-dul Gării, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 50.021 din 25 octombrie 2004, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “Actualizare P.U.Z. – B-dul Gării, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “Actualizare P.U.Z. – B-dul Gării, Braşov”.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.