Hotărârea nr. 453/2005

OBIECT: STINGEREA OBLIGATIILOR LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, DATORATE DE S.C. CCCF BUCURESTI S.A. SI S.C. CCCF FPD BRASOV S.A., PRIN PROCEDURA DE DARE ÎN PLATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 453

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: stingerea obligaţiilor la bugetul local al Municipiului Braşov, datorate de S.C. CCCF Bucureşti S.A. şi S.C. CCCF FPD Braşov S.A., prin procedura de dare în plată;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Urmărire şi Executare Silită din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 84.582 din 20 iulie 2005, prin care se propune aprobarea procedurii de stingere a creanţelor bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a bunurilor imobile:
1. Clădire, etaj cărămidă şi garaj auto situate în Braşov, str. Lungă nr. 253, proprietate a S.C. CCCF Bucureşti S.A., C,.U.I.R. 1568522;
2. garaj auto cărămidă situat în Braşov, str. Lungă nr. 253, proprietate a S.C. CCCF FDP Braşov S.A., C.U.I.R. 15363209;
Având în vedere prevederile art. 163 – Cod de procedură fiscală;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Seaprobă stingerea obligaţiilor la bugetul local al Municipiului Braşov, datorate de S.C. CCCF Bucureşti S.A., prin procedura de dare în plată a bunurilor imobile: “clădire, etaj cărămidă şi garaj auto”, situate în Braşov, str. Lungă nr. 253, proprietatea acesteia, până la concurenţa preţului de evaluare a acestor bunuri.
 
Art. 2. Se aprobă stingerea obligaţiilor la bugetul local al Municipiului Braşov, datorate de S.C. CCCF Bucureşti S.A. – Filiala Drumuri Poduri Braşov S.A. prin procedura de dare în plată a bunului imobil;: “garaj auto cărămidă”, situat în Braşov, str. Lungă nr. 253, până la concurenţa preţului de evaluare al acestui bun.
 
Art. 3. Se aprobă înfiinţarea Comisiei de soluţionare a cererii de dare în plată, în următoarea componenţă:
- preşedintele comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local sau înlocuitorul desemnat de acesta;
- preşedintele comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local sau înlocuitorul desemnat de acesta;
- director Direcţia Fiscală Braşov ;
- două persoane numite prin dispoziţie de primar.
 
Art. 4. Procesele – verbale de dare în plată, încheiate de Direcţia Fiscală Braşov la solicitarea comisiei de mai sus, constituie actele   în baza cărora se va proceda la stingerea obligaţiilor la bugetul local, datorate de S.C. CCCF Bucureşti S.A. şi S.C. CCCF Buureşti S.A. – Filiala Drumuri Poduri Braşov S.A. şi  devin titluri de proprietate în baza cărora imobilele de mai sus vor trece în proprietatea publică a Municipiului Braşov.
 
Art. 5. Diferenţa rezultată după aplicarea procedurii de dare în plată, va fi achitată de către debitor sau stinsă prin alte modalităţi prevăzute de lege.
 
Art. 6. Bunurile imobile precizate mai sus, trecute în proprietatea publică a Municipiului Braşov ca urmare a procedurii de dare în plată vor fi preluate prin procesele – verbale de predare – primire încheiate de către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov .
 
Art. 7 . Primarul Municipiului Braşov  şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.