Hotărârea nr. 452/2005

OBIECT: APROBAREA ÎNSCRIERII ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 13885, SUB NR. TOP. 9103/4/A//1/1/1/1/1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 452

din data de 25 iulie 2005

 

Obiect: aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului înscris în C.F. nr. 13885, sub nr. top. 9103/4/a//1/1/1/1/1;           
 
                 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.547/2005, prin care se propune aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului înscris în C.F. nr. 13885, sub nr. top. 9103/4/a/1/1/1/1/1;                                 
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind protejarea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1   şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului înscris în C.F. nr. 13885 Braşov, cu nr. top. 9103/4/a/1/1/1/1/1, cu o suprafaţă de 50.490,00 m.p.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului menţionat la art. 1.
 
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.