Hotărârea nr. 451/2005

OBIECT: APROBAREA PLATII SUMEI DE 2.197,71 LEI RON REPREZENTÂND CHELTUIELI CU UTILITATILE PE PERIOADA APRILIE - MAI 2005 AFERENTE PROIECTULUI PHARE 2001 "CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 451

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea plăţii sumei de 2.197,71 lei RON reprezentând cheltuieli cu utilităţile pe perioada aprilie – mai 2005 aferente proiectului PHARE 2001 “Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov”
 
                 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 46.726/2005, prin care s-a propus aprobarea plăţii sumei de 2.197,71 lei RON, reprezentând cheltuieli cu utilităţile pe perioada aprilie – mai 2005, aferente proiectului PHARE 2001 “Centru pentru Persoane Fără Adăpost Braşov”, din economiile înregistrate, reprezentând contribuţia Municipiului la finanţarea acestui proiect;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 52/1999, privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile…, ale Legii nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială şi ale Legii  nr. 116/2002, privind combaterea marginalizării sociale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4   şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d, i şi s   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă plata sumei de 2.197,71 lei RON, reprezentând cheltuieli cu utilităţile pe perioada aprilie – mai 2005, aferente proiectului PHARE 2001 “Centru pentru Persoane Fără Adăpost Braşov” din economiile înregistrate, reprezentând contribuţia Municipiului la finanţarea acestui proiect.
 
 
Art. 2. Plata se va face de către Primaria Municipiului Braşov din contul deschis pentru proiect.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.