Hotărârea nr. 450/2005

OBIECT : MODIFICAREA H.C.L. NR.122/2005 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV ÎN SENSUL TRANSFORMARII A 28 DE POSTURI CONTRACTUALE DE LA FUNCTIA REFERENT M I ÎN POSTURI CONTRACTUALE ÎN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 450

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect : modificarea H.C.L. nr.122/2005 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov în sensul transformării a 28 de posturi contractuale de la funcţia referent M I în posturi contractuale în funcţia de referent M/G ;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă şa data de 25 iulie 2005;
                Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane, Compartiment Juridic din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov nr. 778 din 14 iulie 2005, prin care s-a propus transformarea a 28 de posturi contractuale de la funcţia referent M I în posturi contractuale în funcţia de referent M/G ;
Având în vedere Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G. nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare; Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, alin 2, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T A R A S T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă transformarea a 28 de posturi contractuale de la funcţia de referent M I în posturi contractuale în funcţia de referent M/G prin diminuarea corespunzătoare a posturilor contractuale de la funcţia referent M I .
 
 Art. 2. Se aprobă ca posturile de mai sus sa aibă ca cerinţe specifice studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau absolvire a învăţământului obligatoriu de 10 ani, cu dovada de continuare a studiilor.
 
Art. 3. H.C.L. nr. 122/2005, republicata conform H.C.L. nr. 182/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, modificată prin H.C.L. nr. 379 din 27 iunie 2005, astfel modificată va fi republicată.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.