Hotărârea nr. 45/2005

OBIECT: PARTICIPAREA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BRASOV ÎN SUMA DE 375.678.000 LEI ÎN VEDEREA SUSTINERII PROIECTULUI "FUNDAMENTAREA MANAGEMENTULUI ZONELOR VERZI DIN BRASOV - ROMÂNIA (SUGRO)"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE

HOTĂRÂREA NR. 45


Obiect: participarea financiară a municipiului Braşov în sumă de 375.678.000 lei în vederea
 susţinerii Proiectului "Fundamentarea managementului zonelor verzi din Braşov -Romania (Sugro)"


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Referatul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne înregistrat cu nr. 51.506 din 17 ianuarie 2005, precum şi Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 51.506 din 17 ianuarie 2005 ale Serviciului Amenajare Zone Publice de agrement şi Activităţi Comunitare din cadrul Direcţiei Tehnice, privind susţinerea  financiară a proiectului "Fundamentarea managementului zonelor verzi din Braşov - Romania (Sugro )"; 
În temeiul art. 38, alin. 2, lit d şi x şi ale art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,  

HOTĂRĂŞTE :


Art. 1. Se aprobă participarea financiară a municipiului Braşov în suma de 375.678.000 lei, echivalentul a 9.276 Euro (curs Euro 40.500 lei) în vederea cofinantarii proiectului "Fundamentarea managementului zonelor verzi din Braşov - Romania (Sugro)" alături de Guvernul Flamand din Belgia, firmă belgiană "Management pe bază de informatţii geografice (GIM) şi I.C.A.S. Braşov.
Art. 2. Plata se va face din Cap. 63.02.05 - Servicii de dezvotare publică şi locuinţe. 
Art. 3. Rezultatele finale ale proiectului, cu privire la zona verde, proprietate a Municipiului Braşov, vor fi comunicate Primăriei Municipiului Braşov şi se vor integra în proiectul GIS al Municipiului Braşov.
Art. 4. Se aproba revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 384/2002 privind participarea municipiului Braşov la proiectul "URMARO" cu suma de 200.000 Euro.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.