Hotărârea nr. 449/2005

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2005 PRIN CARE S-A APROBAT ÎNFIINTAREA DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 122/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î

 

 

HOTĂRÂREA NR. 449

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2005 prin care s-a aprobat înfiinţarea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2005;
 
 
                 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane, Compartimentul Juridic din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrate cu nr. 782 din 14 iulie 2005, prin care s-a solicitat modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2005, în sensul schimbării sediului Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64;
Având în vedere Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G. nr. 2.295/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;
Văzând şi prevederile art. 113, lit. b din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2005, în sensul schimbării sediului Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov din Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1 în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005, astfel cum a fost completată şi modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Poliţia Comunitară vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.   44                  republicată conform H.C.L. nr. 122/2005 şi
 Din data de :    26 ianuarie 2005   republicată conform H.C.L. nr. 449/2005
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

               
                Obiect:   aprobarea înfiinţării Poliţiei Comunitare Braşov ca serviciu public cu personalitate juridică, în
                                 subordinea Consiliului Local Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;      
                Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 2.868 din 18 ianuarie 2005, ale Serviciului Resurse Umane, Management, Organizare şi Protecţia Muncii din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea înfiinţării Poliţiei Comunitare Braşov ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Braşov;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, a Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi art. 46, alin. (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Braşov.
 
Art. 2. Direcţia Poliţia Comunitară Braşov se stabileşte în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu    nr. 62 – 64.
 
Art. 3. Până la ocuparea prin concurs a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, Primarul Municipiului Braşov va numi prin dispoziţie un director interimar.
 
Art. 4. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Primarul municipiului Braşov va supune aprobării Consiliului Local Braşov, organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov.
 
Art. 5. Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice, a posturilor contractuale şi a comisiei de preluare a patrimoniului Corpului Gardienilor Publici, repartizat municipiului Braşov şi de Consiliul Judeţean Braşov, vor fi numite prin dispoziţie de primar.
 
Art. 6. Primarul municipiului Braşov va   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.