Hotărârea nr. 448/2005

OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA FESTIVALULUI "CERBUL DE AUR", EDITIA 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S

 

 

HOTĂRÂREA NR. 448

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contribuţiei Municipiului Braşov la organizarea Festivalului “Cerbul de Aur”, ediţia 2005;
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură şi O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 49.369 din 19 iulie 2005, prin care s-a propus aprobarea contribuţiei Municipiului Braşov la organizarea Festivalului “Cerbul de Aur”, ediţia 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Seaprobă contribuţia Municipiului Braşov la organizarea Festivalului “Cerbul de Aur”, ediţia 2005, după cum urmează:
 
- darea în folosinţă gratuită a terenului situat în Piaţa Sfatului (4.500 m.p.) în scopul amenajării    
 arenei şi scenei;
 
- salubrizarea perimetrului pe durata desfăşurării festivalului;
 
- atribuirea permiselor L.T. pentru autovehiculele STVR aflate în anexele prezentate de STVR;
 
- asigurarea pazei şi ordinii publice cu sprijinul Poliţiei Comunitare, în zonele de desfăşurare a
 festivalului;
 
- asigurarea alimentării cu energie electrică;
 
- suportarea cheltuielilor de cazare şi masă pentru persoanele prezentate de STVR pe lisă;
 
- obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare bunei desfăşurări a evenimentului.
 
Art. 2. Se aprobă contribuţia financiară a Municipiului Braşov la organizarea Festivalului “Cerbul de Aur”, ediţia 2005, în limita sumei de 100.000 Euro, sumă ce va acoperi şi cheltuielile de cazare şi masă pentru persoanele prezentate de STVR pe lisă.
 
Art. 3. Creditele bugetare necesare vor fi alocate prin diminuarea fondului de rezervă.
 
Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov pentru negocierea şi semnarea contractului de asociere cu STVR.                                
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.