Hotărârea nr. 446/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 284/2005, REFERITOARE LA REVOCAREA HOTARÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 237, 238, 239, 240 SI 241 DIN 2003, REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA UNOR CONVENTII CU A.N.L. PENTRU DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 446

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2005, referitoare la revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 237, 238, 239, 240 şi 241 din 2003, referitoare la încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe;
                 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 47.118/2005, prin care se propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2005, referitoare la revocarea Hotărârilor   Consiliului Local nr. 237, 238, 239, 240 şi 241 din 2003, referitoare la încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 284/2005, având ca obiect revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 237, 238, 239, 240 şi 241 din 2003, referitoare la încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe şi Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Semodifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2005 în sensul că se scot din textul articolului “Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2003 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2003”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2005, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.   284              republicată conform H.C.L. nr. 446
 Din data de :    30 mai   2005      din data de 25 iulie 2005
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect: revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 237, 238, 239, 240 şi 241 din 2003, referitoare la încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 34.897/2005, prin care se propune revocarea Hotărârilor Consiliului Local numerele 237, 238, 239, 240 şi 241 din 2003, referitoare la încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Începând cu data prezentei  se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 237/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 238/2003 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2003, privind încheierea unor convenţii cu A.N.L. pentru darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe.
 
 
Art. 2. Destinaţia terenurilor care au făcut obiectul hotărârilor menţionate la art. 1, situate în Braşov: Calea Bucureşti, Str. Molidului, Str. Carpaţilor, B-dul Gării, Str. Dragoş Vodă, identificate potrivit planurilor de situaţie anexă, rămâne de terenuri construcţii – blocuri de locuinţe.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.