Hotărârea nr. 445/2005

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A CÂTE UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA ÎN PIETELE ASTRA, DACIA, STAR SI TRACTORUL CATRE DIRECTIA SANITAR - VETERINARA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 445

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: darea în folosinţă gratuită a câte unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în Pieţele Astra, Dacia, Star şi Tractorul către Direcţia Sanitar – Veterinară Braşov;
 
                 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, înregistrate cu nr. 3.128 din 19 iulie 2005, prin care se propune darea în folosinţă gratuită a câte unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în Pieţele Astra, Dacia, Star şi Tractorul către Direcţia Sanitar – Veterinară Braşov;
Având în vedere art. 13, pct. h din H.G. nr. 348/2004, art. 6 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 152/20095;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f şi g  art. 46 şi art. 126  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, către Direcţia Sanitar – Veterinară, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.