Hotărârea nr. 444/2005

OBIECT: STINGEREA OBLIGATIILOR LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, DATORATE DE C.N. ROMARM - FILIALA S.C. METROM S.A. BRASOV, PRIN PROCEDURA DE DARE ÎN PLATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 444

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: stingerea obligaţiilor la bugetul local al Municipiului Braşov, datorate de C.N. ROMARM – FILIALA S.C. METROM S.A. Braşov, prin procedura de dare în plată;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Urmărire şi Executare Silită din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 84.581 din 20 iulie 2005, prin care se propune aprobarea stingerii creanţelor la bugetul local datorate de C.N. ROMARM – FILIALA S.C. METROM S.A. Braşov, prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov a bunurilor imobile, proprietate a C.N. ROMARM – FILIALA S.C. METROM S.A., existente în perimetrul “Bazei sportive”, situată în terenul intravilan, identificat în C.F. 12230 Braşov, nr. top. 6791/2;
Având în vedere prevederile art. 163 – Cod de procedură fiscală;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. d şi i din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.   Seaprobă stingerea obligaţiilor la bugetul local al Municipiului Braşov, datorate de C.N. ROMARM – FILIALA S.C. METROM S.A., prin procedura de dare în plată a bunurilor imobile, proprietate a acesteia, existente în perimetrul “Bazei sportive” situate în teren intravilan Braşov, identificat în C.F. 12230 – Braşov, nr. top. 6791/2, până la concurenţa preţului de evaluare a acestor bunuri.
 
Art. 2. Se aprobă înfiinţarea Comisiei de soluţionare a cererii de dare în plată, în următoarea componenţă:
- preşedintele comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local sau înlocuitorul desemnat de acesta;
- preşedintele comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local sau înlocuitorul desemnat de acesta;
- director Direcţia Fiscală Braşov ;
- două persoane numite prin dispoziţie de primar.
 
Art. 3. Procesul – verbal de dare în plată, încheiat de Direcţia Fiscală Braşov la solicitarea comisiei mai sus menţionate, constituie actul în baza căruia se va proceda la stingerea obligaţiilor la bugetul local, datorate de C.N. ROMARM – FILIALA S.C. METROM S.A. şi devine titlu de proprietate, în baza căruia imobilele de mai sus vor trece în proprietatea publică a Municipiului Braşov.
 
Art. 4. Diferenţa rezultată după aplicarea procedurii de dare în plată, va fi achitată de către debitor sau stinsă prin alte modalităţi prevăzute de lege.
 
Art. 5. Bunurile imobile precizate mai sus, trecute în proprietatea publică a Municipiului Braşov ca urmare a procedurii de dare în plată vor fi preluate prin proces – verbal de predare – primire încheiat de către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov .
 
Art. 6 . Primarul Municipiului Braşov   şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.