Hotărârea nr. 443/2005

OBIECT: ÎNSUSIREA INVENTARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 443

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: însuşirea inventarului sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov;
                 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Iluminat Public din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 49.181 din 19 iulie 2005, prin care se propune însuşirea inventarului sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 2, lit. f şi art. 15 din Legea nr. 326/2001, privind serviciile de gospodărie comunală cu modificările ulterioare, art. 20 şi art. 21 din O.G. nr. 42/2003, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobată şi modificată prin   Legea nr. 475/2003, prevederile art. 3, alin. 4 şi art. 8 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2005 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 311/2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.   f   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seînsuşeşte inventarul sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă preluarea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, fără plată, a echipamentelor specifice aparţinând sistemului de iluminat public din Municipiul Braşov, altele decât cele aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov. Predarea – primirea se va face pe bază de proces – verbal de către comisia numită prin Dispoziţia de Primar nr. 2.815/2004.
 
 
Art. 3. Bunurile din prezenta hotărâre preluate conform art. 2 sunt declarate ca fiind bunuri de interes public.                                                          
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.