Hotărârea nr. 442/2005

OBIECT: APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. PRESCON S.A., ÎN VEDEREA EXPLOATARII RESURSELOR MINERALE DIN CARIERA STEJERIS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 442

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu S.C. PRESCON S.A., în vederea exploatării resurselor minerale din Cariera Ştejeriş;                         
                 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.297/2005, prin care se propune aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu S.C. PRESCON S.A., în vederea exploatării resurselor minerale din Cariera Ştejeriş;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 5/2002, aprobarea planului de amenajare zone protejate;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 85/2003 Legea Minelor modificată şi completată de Legea  nr. 237/2004 şi a H.G. nr. 1.208/2003, privind Normele de aplicare a Legii minelor precum şi prevederile Codului Comercial, cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi x   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă asocierea cu S.C. PRESCON S.A., în vederea exploatării resurselor minerale, piatră, din Cariera Ştejeriş.  
 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a clauzelor contractuale compusă din preşedinţii comisiilor 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia şi 3 (trei) reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 3. Contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. PRESCON S.A. va   fi înaintat spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.