Hotărârea nr. 440/2005

OBIECT: REALIZAREA INVESTITIEI - PARCARE ACOPERITA, SUBTERANA SI LA NIVELUL SOLULUI, PE AMPLASAMENTUL SITUAT LA INTERSECTIA STRAZILOR SF. IOAN SI M. SADOVEANU, ÎN SPATELE HOTELULUI ARO PALACE BRASOV, PRIN ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ABI IN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 440

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: realizarea investiţiei – parcare acoperită, subterană şi la nivelul solului, pe amplasamentul situat la intersecţia străzilor Sf. Ioan şi M. Sadoveanu, în spatele Hotelului Aro Palace Braşov, prin asociere între Municipiul Braşov şi
S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L.;
                 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.126/2005, prin care se propune realizarea investiţiei – parcare acoperiră, subterană şi la nivelul solului, pe amplasamentul situat la intersecţia străzilor Sf. Ioan şi M. Sadoveanu, în spatele Hotelului Aro Palace Braşov, prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L.;
Având în vedere prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, k şi x   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă realizarea investiţiei – parcare acoperită, subterană şi la nivelul solului, pe amplasamentul situat la intersecţia străzilor Sf. Ioan şi M. Sadoveanu în spatele Hotelului Aro Palace Braşov, prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L.
 
 
Art. 2. Se aprobă înfiinţarea comisiei de negociere a clauzelor contractuale compusă din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 şi 3 reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 3. Contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L. privind realizarea investiţiei – parcare acoperită, subterană şi la nivelul solului, pe amplasamentul situat la intersecţia străzilor Sf. Ioan şi M. Sadoveanu, în spatele Hotelului Aro Palace Braşov, va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.