Hotărârea nr. 44/2005

OBIECT: APROBAREA ÎNFIINTARII POLITIEI COMUNITARE BRASOV CA SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005;

HOTĂRÂREA NR. 44


Obiect: aprobarea înfiinţării Poliţiei Comunitare Braşov ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 2.868 din 18 ianuarie 2005, ale Serviciului Resurse Umane, Management, Organizare şi Protecţia Muncii din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea înfiinţării Poliţiei Comunitare Braşov ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Braşov; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare  a Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, Legii nr. 5312003, privind Codul Muncii;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public Poliţia Comunitară Braşov, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Braşov.
Art. 2. Sediul Serviciului Public Poliţia Comunitară Braşov se stabileşte în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1.
Art. 3. Până la ocuparea prin concurs a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Poliţia Comunitară Braşov, Primarul Municipiului Braşov va numi prin dispoziţie un director interimar. 
Art. 4. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Primarul Municipiului Braşov va supune aprobării Consiliului Local Braşov, organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Poliţia Comunitară Braşov.
Art. 5. Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice, a posturilor contractuale şi a comisiei de preluare a patrimoniului Corpului Gardienilor Publici, repartizat Municipiului Braşov şi de Consiliul Judeţean Braşov, vor fi numite prin. dispoziţie de primar.
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre.