Hotărârea nr. 439/2005

OBIECT: COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL S.C. RIAL S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 439

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: completarea obiectului de activitate al S.C. RIAL S.R.L. Braşov;   
                 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 48.786/2005, prin care se propune completarea obiectului de activitate al S.C. RIAL S.R.L. Braşov;
Având în vedere prevederile art. 13, alin. 1, coroborat cu art. 27, alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicată;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă completarea obiectului de activitate al S.C. RIAL S.R.L. cuprins în art. 6 din Actul Constitutiv al S.C. RIAL S.RL. Braşov, după cum urmează:
- “codul 4531 – lucrări de instalaţii electrice”.
 
 
Art. 2. Actul Constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 289/1998, astfel cum a fost modificat şi completat, va fi republicat.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.