Hotărârea nr. 438/2005

OBIECT: APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL A SUPRAFETEI TOTALE DE 7.442 M.P., TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV, NECESARA REALIZARII INSTALATIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN S.C. KRONSTADT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 438

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 7.442 m.p., teren ocupat cu vegetaţie forestieră proprietate publică a Municipiului Braşov, necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu prin S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.;
                 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.785/2005, prin care se propune aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 7.442 m.p., teren ocupat cu vegetaţie forestieră proprietate publică a Municipiului Braşov, necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu prin S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004;
Văzând prevederile Legii nr. 526/2003, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpaţi” şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2005, privind realizarea instalaţiei de transport pe cablu de tip “Telescaun Poiana Braşov – vârful Postăvarul” prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. DUNĂREA S.A.; Hotărârea Consiliului Local nr. 383/2005, privind aprobarea actului constitutiv al S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , i   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă scoaterea din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 7.442 m.p., teren ocupat cu vegetaţie forestieră identificat în Unitate de Producţie II Râul Mic, Unităţi Amenajistice 32 A - 4.136 m.p., 60 D - 1.282 m.p., Unitate de Bază 4 Postăvarul, Unitate Amenajistică U.A. 60 C – 2.024 m.p., proprietate publică a Municipiului Braşov, necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu “Telescaun în Poiana Braşov – vârful Postăvarul” prin S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.