Hotărârea nr. 437/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 551/2004 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 388/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP

 

 

HOTĂRÂREA NR. 437

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 551/2004 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 388/2005;
                 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.144/2005, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 551/2004 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 388/2005;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 834/1991, modificată şi completată prin H.G. nr. 468/1998, privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă radierea dreptului de administrare, respectiv de folosinţă a Direcţiei Regionale a Căilor Ferate Braşov, asupra terenurilor identificate în C.F. 6798 Sânpetru, nr. top. 3004/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 199.540,00 m.p., respectiv C.F. 936 Braşov, nr. top. 8878, 8881, în suprafaţă de 15.938 m.p.
 
 
Art. 2. Terenurile prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul public sau privat ulterior prin hotărâre a Consiliului Local pe baza documentaţiei de dezmembrare ce va fi întocmită conform legislaţiei în vigoare.
 
Art. 3. Terenurile aferente activelor Direcţiei Regionale a Căilor Ferate Braşov – conform obiectului de activitate rămân în administrarea, folosinţa Direcţiei Regionale a Căilor Ferate Braşov, până la întocmirea documentaţiei, conform H.G. nr. 834/1991, modificată şi completată de H.G. nr. 468/1998, în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 551/2004 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2005, se revocă.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.