Hotărârea nr. 436/2005

OBIECT: APROBAREA RADIERII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL S.C. RIAL S.R.L., ASUPRA IMOBILULUI SITUAT PE STR. TIBERIU BREDICEANU, STABILIREA DESTINATIEI SI ÎNSCRIEREA ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV SI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 436

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea radierii dreptului de administrare al S.C. RIAL S.R.L., asupra imobilului situat pe str. Tiberiu Brediceanu, stabilirea destinaţiei şi înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.463/2005, prin care se propune aprobarea radierii dreptului de administrare al S.C. RIAL S.R.L. asupra imobilului situat pe   str. Tiberiu Brediceanu, stabilirea destinaţiei şi înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local Braşov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2005, privind diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se revocă poziţia 31 din Anexa 1 a Hotărârii   Consiliului Local nr. 241/2005, privind “diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie” şi se va reduce capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. cu valoarea corespunzătoare imobilului.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea din administrarea S.C. RIAL S.R.L. în administrarea Consiliului Local a imobilului situat în Braşov, str. Tiberiu Brediceanu nr. 3 şi înscrierea lui în domeniul privat al Municipiului Braşov ca spaţiu cu altă destinaţie.
 
 
Art. 3. Se împuterniceşte Direcţia Patrimoniu să întocmească documentaţiile de reglementare a situaţiei juridice a imobilului conform art. 1.
 
 
Art. 4. Cheltuielile de întreţinere a clădirii vor fi suportate de Consiliul Local după predarea imobilului menţionat la art. 1 de către S.C. RIAL S.R.L.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.