Hotărârea nr. 435/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA FAGARASULUI NR. 7, CATRE AIONESEI RENARD SILVIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 435

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Făgăraşului nr. 7, către Aionesei Renard
Silviu;
                 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 39.836/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Făgăraşului nr. 7, către Aionesei Renard Silviu;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, art.1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.G. nr. 525/1996;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi h şi   art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă trecerea terenului înscris în C.F. nr. 1, cu nr. top. 12211/a/1/1/5, care figurează la    nr. crt. 2104, din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 286/1999, în domeniul privat al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Făgăraşului nr. 7, înscris în C.F. nr. 1, cu nr. top. 12211/a/1/1/5 (A + 930) în suprafaţă de 166,536 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov, necesar extinderii construcţiilor existente, către Aionesei Renard Silviu.
 
 
Art. 3. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 13,46 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 0,54 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1.517/2005 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 15520, cu nr. top. 12211/a/5/1.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov   va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.