Hotărârea nr. 434/2005

OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, SOSEAUA CRISTIANULUI NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 434

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: vânzarea terenului situat în Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 2;
                 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile, din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.823/2005, prin care se propune vânzarea terenului situat în Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 2;
Având în vedere procesul – verbal din data de 15 iulie 2005 al Comisiei constituite conform Dispoziţiei de Primar nr. 3.075/2005 şi prevederile H.G. nr. 577/2002;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1   şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă vânzarea directă a terenului situat în Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 2, aferent construcţiilor înscrise în C.F. nr. 28174, cu nr. top. 12207, în suprafaţă de 4.392 m.p., către S.C. “AUTO COM TRANS SERVICE” S.R.L.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 95.175 Euro respectiv de 21,67 Euro/m.p., stabilit prin metoda comparaţiei prin bonitare şi va fi plătit în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 26 ianuarie 2005.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.