Hotărârea nr. 433/2005

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT A IMOBILULUI EDIFICAT PE TERENUL IDENTIFICAT ÎN C.F. NR. 32765, SUB NR. TOP. 6810/1/28, DIN INCINTA GRUPULUI TEHNOLOGIC ASTRA, SITUAT ÎN BRASOV, STR. PANSELUTELOR NR. 23;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 433

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a imobilului edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/28, din incinta Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor nr. 23;
 
 
                 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.150/2005, prin care se propune darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a imobilului edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/28 din incinta Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor nr. 23;
Având în vedere prevederile Legii nr. 84/1995 Legea Învăţământului şi ale O.U.G. nr. 184/2001, pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi  g, art. 125   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă darea în administrare pe durata existenţei Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt a imobilului edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 32765, sub nr. top. 6810/1/28 din incinta Grupului Tehnologic Astra, situat în Braşov, str. Panseluţelor nr. 23.
 
 
Art. 2. Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului edificat pe terenul înscris în C.F. 32765 Braşov, nr. top. 6810/1/28, din bloc – dormitor în spaţiu cu altă destinaţie modificându-se corespunzător Protocolul între Municipiul Braşov şi Grupul Tehnologic Astra.
 
 
Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public în cel privat al Municipiului Braşov al blocului şi terenul aferent acestuia.
 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului conform al ministrului educaţiei şi cercetării.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.