Hotărârea nr. 432/2005

OBIECT: TRECEREA GRUPULUI SOCIAL PUBLIC DIN ADMINISTRAREA S.C. EDICART S.R.L. (S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.R.L.) ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 432

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: trecerea grupului social public din administrarea S.C. EDICART S.R.L. (S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.R.L.) în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont ;
                 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.612 din 15 iulie 2005, prin care  s-a propus trecerea grupului social public din administrarea S.C. EDICART S.R.L. (S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.R.L.) în administrarea Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont;
Având în vedere prevederile art. 38, lit. fg  şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. p   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă darea în administrare a grupului social public, ce face parte din obiectul contractului de asociere nr. 10/1996, către Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont şi încheierea unui act adiţional la contract în acest sens.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov   va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.