Hotărârea nr. 431/2005

OBIECT: TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, A IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, CARTIER STUPINI, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 25438, NR. TOP. 11056; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 431

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: transmiterea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a imobilului situat în Braşov, Cartier Stupini, înscris în C.F. nr. 25438, nr. top. 11056;
                 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile, din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.319/2005, prin care se propune transmiterea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a imobilului situat în Braşov, Cartier Stupini, înscris în C.F. nr. 25438, nr. top. 11056;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46   din  Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă administrarea de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov a imobilului situat în Braşov, Cartier Stupini, înscris în C.F. nr. 25438, cu nr. top. 11056.
 
 
Art. 2. Administrarea încetează în momentul desemnării de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, prin licitaţie publică, a unui administrator pentru imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Braşov.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov   şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.