Hotărârea nr. 430/2005

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 100/2005, PRIN CARE S-A APROBAT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII DE PUBLICITATE, RECLAMA SI AFISAJ ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 430

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.425/2005, prin care s-a propus modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2005, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f     şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică şi se completează Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2005, astfel:
 
Cap. III.2, art.12, se va completa cu următoarele paragrafe:
 
Panourile publicitare luminoase (backlit) prevăzute cu două feţe de expunere ale căror dimensiuni sunt de 4 x 3 m vor fi prevăzute obligatoriu cu ceasuri digitale pentru afişarea orei şi temperaturii, contravaloarea energiei electrice consumate de ceasurile digitale urmând a fi achitată de municipalitate.
Toate sistemele publicitare vor fi luminoase sau iluminate cu sursă proprie de lumină. Alimentarea cu energie electrica se va face doar cu fir postat subteran, fiind interzise cablajele aeriene de la stâlpii de iluminat public.
 
Cap. III.4, art.14, Metodologia de avizare şi autorizare va avea următorul conţinut:
 
Utilizarea reclamelor sonore se poate face numai în baza documentului legal pentru ocuparea temporară a domeniului public (abonament, adeverinţă) emis de serviciul de specialitate, pentru obţinerea căruia sunt necesare următoarele documente:
- Cerere, care va conţine elementele de identificare ale solicitantului, perioada de utilizare a reclamei sonore, mijloacele prin care se efectuează şi suprafaţa de teren necesară (unde este cazul);
- Conţinutul/mesajul reclamei ce urmează a fi transmis;
- Copia Certificatului Unic de Înregistrare al agentului economic care va efectua activitatea de reclamă sonoră;
- Copia actului de identitate al unui reprezentant legal al agentului economic;
- Certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov;
- Copia certificatului de înregistrare al autovehiculului folosit pentru difuzarea reclamei (dacă este cazul);
Eliberarea documentului legal (abonament, adeverinţă, autorizaţie) emis de serviciul de specialitate se va face numai după achitarea taxei de publicitate datorată de către beneficiarul reclamei sonore.
 
 
 
… // …
 
- 02 -
 
 
Cap. III.7, art. 17, se completează cu următoarele paragrafe:
 
O altă formă de publicitate pe termen scurt este distribuirea de mostre şi tipărituri prin intermediul difuzorilor volanţi sau din aparate de zbor, care se va desfăşura cu obţinerea documentului legal (aviz, abonament, adeverinţă) emis de serviciul de specialitate.
 
Cap. III.7, art.17, Metodologia de avizare şi autorizare a altor forme de publicitate va avea următorul conţinut:
 
Pentru obţinerea avizului, solicitantul va depune următoarele acte:
- Cerere, care va conţine elementele de identificare ale solicitantului, perioada de difuzare şi mijloacele prin care se efectuează;
- Conţinutul/mesajul reclamei ce urmează a fi transmis sau copia tipăriturii;
- Copia Certificatului Unic de Înregistrare al agentului economic care va efectua activitatea de reclamă sonoră;
- Copia actului de identitate al unui reprezentant legal al agentului economic;
- Certificat de neurmărire fiscală, emis de Direcţia Fiscală Braşov;
Pentru eliberarea avizului solicitantul va face dovada achitării taxei de publicitate.
Documentul legal (abonament, adeverinţă) se va emite la cererea petenţilor, în cazul distribuirii de mostre şi tipărituri prin intermediul difuzorilor volanţi şi al amplasării de baloane şi obiecte gonflabile, în baza următoarelor documente:
- Cerere, care va conţine elementele de identificare ale solicitantului, perioada desfăşurării activităţii de reclamă, mijloacele prin care se efectuează, respectiv numărul difuzorilor/suprafaţa de teren ocupată;
- Conţinutul/mesajul reclamei ce urmează a fi transmis sau copia tipăriturii, fotografia obiectului publicitar;
- Copia Certificatului Unic de Înregistrare al agentului economic care va efectua activitatea de reclamă sonoră;
- Copia actului de identitate al unui reprezentant legal al agentului economic;
- Certificat de neurmărire fiscală, emis de Direcţia Fiscală Braşov;
Eliberarea documentului legal (abonament, adeverinţă) emis de serviciul de specialitate se va face numai după achitarea taxei de publicitate şi a taxei de ocupare a domeniului public.
 
Cap. III.8, art.18, lit. „r” va avea următorul conţinut:
 
Preţul de pornire a licitaţiilor publice pentru închirierea terenurilor destinate amplasării de panouri publicitare luminoase şi iluminate va include taxa de ocupare a domeniului public (stabilită prin H.C.L. în vigoare) şi contravaloarea consumului de energie electrică estimat/calculat pentru fiecare sistem publicitar în parte.
 
Cap. III.8, art. 18 , se va completa cu următoarele paragrafe:
 
Materialele din care se vor executa sistemele publicitare vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii şi vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care sunt amplasate.
Proprietarii sistemelor publicitare au obligaţia întreţinerii şi menţinerii acestora într-o stare estetică bună precum şi asigurării reglajelor şi bunei funcţionări a ceasurilor digitale, acolo unde este cazul.
 
 
Cap. IV, art. 20 se va completa cu următoarea contravenţie:
 
 

Nr.
crt.
Contravenţia
Cuantumul amenzii
 
 
Minim
Maxim
9.
Desfăşurarea de activităţi publicitare temporare
fără a deţine avizul/abonamentul/adeverinţa
eliberat de Primăria Municipiului Braşov .
5.000.000 ROL
(500 RON)
10.000.000 ROL
(1.000 RON)

 
 
 
 
… // …
 
- 03 -
 
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 28 februarie 2005, modificată şi completată potrivit art.1, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.   100                     republicată conform H.C.L. nr. 430
 Din data de :    28 februarie 2005     din data de 25 iulie 2005           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                Obiect:   aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate,
                                 reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov;
 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 11.226/2005, ale Biroului Publicitate Reclamă din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov;
                Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din   Legea Administraţiei Publice Locale   nr.   215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov, parte integrantă a prezentei hotărâri.
 
 
Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din   27 februarie 1994 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 31 ianuarie 1997, precum şi orice altă dispoziţie contrară.
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.