Hotărârea nr. 43/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA

HOTĂRÂREA NR. 43


Obiect: aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 2.908 din 19 ianuarie 2005, ale Serviciului Resurse Umane, Management, Organizare şi Protecţia Muncii din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 84/2001, privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 2.104/2004, pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, Legea nr. 53/3002 privind Codul muncii, precum şi Hotărârile Consiliului Local nr. 643 din 20 decembrie 2004, privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei;
Având în vedere avizul nr. 201.021 a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţă Persoanelor, înregistrat la Primăria Municipiului Braşov sub nr. ad. 3.226/2005 şi avizele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.13/2005 şi 1384 E/2005, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov sub nr. ad. 1.494/2005 şi respectiv ad. 3.228/2005;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă statuI de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei nr. 2. .
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei nr. 3.
Art. 4. Personalul Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, poliţiştii şi personalul contractual din cadrul formaţiunii de evidenţă informatizată a persoanei a Municipiului Braşov sunt transferaţi în interesul serviciului, respectiv detaşaţi la serviciul public nou înfiinţat, conform prevederilor legale.
Art. 5. Protocolul de predare - primire se va realiza pe baza de Dispoziţie de Primar.
Art. 6. Cheltuielile pentru funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei va fi asigurat din bugetul Municipiului Braşov.
Art. 7. Se numeşte domnul Roşca George, în funcţia de director interimar al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei, până la ocuparea postului prin concurs.
Art. 8. Anexele 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.