Hotărârea nr. 429/2005

OBIECT: APROBAREA AMPLASAMENTELOR APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, DESTINATE EFECTUARII DE RECLAMA SI PUBLICITATE PRIN INTERMEDIUL STÂLPILOR SI PANOURILOR LA SOL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 429

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea amplasamentelor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, destinate efectuării de reclamă şi publicitate prin intermediul stâlpilor şi panourilor la sol;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.198 din 19 iulie 2005, prin care se propune aprobarea amplasamentelor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, destinate efectuării de reclamă şi publicitate prin intermediul stâlpilor şi panourilor la sol;
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f    şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă amplasamentele libere de sarcini pentru efectuarea de reclamă şi publicitate prin intermediul stâlpilor şi panourilor la sol, cuprinse în anexele 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre, altele decât cele ocupate în momentul de faţă – prezentate în anexa 4.
 
 
Art. 2. Terenurile aprobate conform art. 1 se vor închiria în condiţiile legii.
 
 
Art. 3. Pe locaţiile cuprinse în anexa 2, se vor amplasa panouri cu 4 feţe de expunere, din care cele 2 feţe inferioare vor fi destinate exclusiv afişării de informaţii de interes public şi vor fi utilizate de către Primăria Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. Pe amplasamentele cuprinse în anexa 3 se vor monta stâlpi metalici prevăzuţi cu plăcuţe indicatoare ale străzilor şi spaţiu pentru reclamă.                                       
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.