Hotărârea nr. 428/2005

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE STINGHE NICOLAE, STINGHE LIANA EUGENIA SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S

 

 

HOTĂRÂREA NR. 428

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Stinghe Nicolae, Stinghe Liana Eugenia şi Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile, din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.129/2005, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Stinghe Nicolae, Stinghe Liana Eugenia şi Municipiul Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f    şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă schimbul între terenul situat în Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 19138, cu  nr. top. 14223/2/2/1, în suprafaţă de 1.428,75 m.p., proprietari Stinghe Nicolae şi Stinghe Liana Eugenia şi terenul situat în Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 21006, cu nr. top. 14223/15/2/67, în suprafaţă de 1.785,60 m.p., proprietar Statul Român.
 
 
Art. 2. Terenul înscris în C.F. nr. 19138, cu nr. top. 14223/2/2/1, va trece în proprietatea Municipiului Braşov, iar terenul înscris în C.F. nr. 21006, cu nr. top. 14223/15/2/67, va trece în proprietatea lui Stinghe Nicolae şi Stinghe Liana Eugenia, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 1.
 
 
Art. 3. Consiliul Local Braşov îşi însuşeşte “Documentaţia de identificare şi evaluare” întocmită de ing. Mândrea Alexandru.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.