Hotărârea nr. 426/2005

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE SI VALORIFICAREA TERENURILOR DEVENITE DISPONIBILE CA URMARE A APLICARII PREVEDERILOR LEGII NR. 112/1995; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 426

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: reglementarea situaţiei juridice şi valorificarea terenurilor devenite disponibile ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995;                                          
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit  în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.148/2005, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice şi valorificarea terenurilor devenite disponibile ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 112/1995;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi h , art. 125 şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Braşov a terenurilor – grădină aflate în intravilanul localităţii şi înscrierea în Cartea Funciară conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor menţionate la art. 1, în condiţiile legii.
 
Art. 3. Se modifică Cap. II al Caietului de sarcini în sensul că terenurile neconstruibile se vor vinde cu dreptul de preemţiune al riveranilor, iar terenurile construibile se vor vinde prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.
 
Art. 4. Se aprobă caietul de sarcini privind vânzarea terenurilor menţionate la art.1, conform anexei   nr. 2 şi cu modificarea prevăzută la art. 3 din prezenta hotărâre.
 
Art. 5. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere compusă din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia şi 3 (trei) reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar care va stabili pentru fiecare poziţie în parte preţul de pornire al licitaţiei în funcţie de evaluările întocmite de experţi autorizaţi.
 
Art. 6. Documentaţiile rezultate în urma licitaţiilor vor face obiectul analizei şi aprobării de către Consiliul Local pentru fiecare imobil în parte.
 
Art. 7 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
Republicată conform H.C.L. nr. 195 din 27 martie 2006