Hotărârea nr. 425/2005

OBIECT: NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 425

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.143/2005, prin care se propune numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004, privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii şi autorizarea funcţionării structurilor silvice private pentru gospodărirea pădurilor, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2005 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2005, republicate, privind aprobarea constituirii, Statutului, Organigramei, Statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. j    şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă componenţa Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, după cum urmează:
1.   Olteanu Dan Viciu                                        - preşedinte al Consiliului de Administraţie;
2.   Zup Mihai                                                       - membru
3.   Nicolescu Norocel Valeriu                            - membru
4.   Mikloş Iuliu                                                     - membru
5.   Şerbănoiu Alin Ion                                        - membru
6.   Reprezentantul ministerului finanţelor                          
7.   Reprezentantul autorităţii publice locale ce va fi numit prin Dispoziţie de Primar
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.