Hotărârea nr. 422/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CALEA BUCURESTI NR. 56, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI ALBU DANIELA SI ALBU FLAVIUS VIRGIL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 422

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 56, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Albu Daniela şi Albu Flavius Virgil;        
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit  în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile, din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 41.147/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 56, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Albu Daniela şi Albu Flavius Virgil;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 56, identificat prin C.F. nr. 17457, cu nr. top. (7430/1/14/b, 7430/1/14/a, 7430/1/13/1, 7430/1/10)totul/3, în suprafaţă de 5,00 m.p., către Albu Daniela şi Albu Flavius Virgil.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 1.761/2004,   este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 31002, cu nr. top. 7430/1/9/22.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.