Hotărârea nr. 421/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 39, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MARIAN IOAN SI MARIAN ELVIRA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 421

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 39, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Marian Ioan şi Marian Elvira;
                   
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 44.364/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 39, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Marian Ioan şi Marian Elvira;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi h   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor   nr. 39, identificat prin C.F. nr. 30955, cu nr. top. 13734/7439/2, 13735/7439/1/b/2, 13735/7439/1/c/2, 13675/7439/2, 13735/7439/1/a/1/2, 13677/7439/1/2, 13677/7439/2/2, 13735/7439/1/a/2/2, 13678/7439/2, 13735/7439/1/2/2, 13735/7439/1/f/1/2, 13735/7439/1/f/2/2, 13680/7439/2, 13735/7439/1/9/2, 13735/7439/1/h/1/2, 13681/7439/1/2, 13735/7439/1/b/2/2, 13861/7439/2/2, 13681/7439/3/2, 13682/7439/1/2, 13682/7439/2/2, 13682/7439/3/2, în suprafaţă de 10 m.p., către Marian Ioan şi Marian Elvira.
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 79/2005, este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 31998, cu nr. top. 13668/7439/b/1/12.
 
Art. 5. Se radiază dreptul de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov”, înscris în C.F. nr. 30955 la C + 1.
 
Art. 6 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.