Hotărârea nr. 42/2005

OBIECT: MODIFICAREA ANEXEI LA REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE, APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 67/1999, MODIFICAT SI REPUBLICAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 262/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS

HOTĂRÂREA NR. 42


Obiect: modificarea anexei la Regulamentul de funcţonare a sistemului de parcare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/1999, modificat şi republicat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2004;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
AnaIizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 3.280 din 20 ianuarie 2005, ale Biroului Monitorizare Servicii Publice, Societaţi Comerciale şi Regii Autonome din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea anexei la Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/1999, modificat şi republicat prin Hotărârea ConsiIiului Local nr. 262/2004;
Având în vedere prevederile art. 33 (2) din H.G. nr. 525/1996, republicat - privind aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei PubIice Locale nr. 21512001,


 HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se modifică anexa la Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/1999, modificat şi republicat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2004.
Art. 2. Hotararea Consiliului Local nr. 67/1999, republicata conform Hotararii Consiliului Local nr. 262/2004, astfel modificată va fi republicată. 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

HOTĂRÂREA NR. 67/29.03.1999

republicată conform H.C.L. nr. 316/2002

republicată conform H. C.L. nr. 262/2004

republicată conform H.C.L. nr. 42/2005

 

 

 


Consiliul Local al Mimicipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1999;

Analizând Referatul cu nr. T. 8.100 din 8 martie 1999 al Direcţiei Gospodarire Oraş - Serviciul
Administrare Străzi, prin care se propune aprobarea "Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare de pe raza Municipiului Braşov";
Avându-se în vedere necesitatea descongestionării zonelor aglomerate ale oraşului;
În temeiul art. 20, lit. e şi f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. l. Se aproba Regulamentul de functionare a sistemului de parcare de pe raza Municipiului Bra!jov. Art. 2. Prezentul Regulament intra fn vigoare dupa 60 de iile de la aprobarea lui.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Privind: aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare;