Hotărârea nr. 419/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CALEA BUCURESTI NR. 44, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. EST INVEST S.A. FOCSANI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S

 

 

HOTĂRÂREA NR. 419

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. EST INVEST S.A. Focşani;                    
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 36.035/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. EST INVEST S.A. Focşani;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi h   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 44, identificat prin C.F. nr. 31200, cu nr. top. 7451/4/3/2, 7450/2/3/2, 7450/3/3/2, 7450/5/3/2, 7450/6/3/2, 7450/7/3/2, 7449/4/3/2, 7449/2/1/b – 7449/3/3/2, 7449/5/3/2, 7449/1/3/2, 7450/1/3/2, 7449/2/1/a/3/2, în suprafaţă de 2,53 m.p, către S.C. EST INVEST S.A. Focşani.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 5.067/2004,   este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 31202, cu nr. top. 7451/5/3.   
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.