Hotărârea nr. 417/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 131/2005, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, CATRE PARCHETUL DE PE LÂNGA CURTEA DE APEL BRASOV;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 417

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2005, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 40.539/2005, prin care se propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2005 – referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Semodifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 14 martie 2005, acesta urmând să aibă următorul conţinut:
Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu – Pavilionul “A” Parter, compus din 17 încăperi, în suprafaţă de 422 m.p., din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2, pe termen de 5 ani, cu destinaţia sediu”.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 14 martie 2005, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTÃRÂREA NR. 131               republicată conform H.C.L. nr. 417    
 Din data de :   14 martie   2005    din data de 25 iulie 2005            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                Obiect: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov,
                                 str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2 către Parchetul
                                 de pe lângă Curtea de Apel Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;      
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 8.610/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 508/2004, ale H.G. nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, precum şi ale H.C.L. nr. 642/2004, prin care s-a revocat dreptul de administrare operativă al Ministerului Apărării Naţionale asupra imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
             Art. 1.   Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov a unui spaţiu - Pavilionul “A” - Parter, compus din 17 încăperi, în suprafaţă de 422 m.p. - din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, înscris în C.F. nr. 1, sub nr. top. 6719/2, pe termen de 5 ani , cu destinaţia de sediu.
 
 
Art. 2. Plata contravalorii utilităţilor aferente spaţiului va fi efectuată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.