Hotărârea nr. 416/2005

OBIECT: APROBAREA RAMBURSARII CONTRIBUTIEI ASIGURATE DE OFERTANTUL DECLARAT CÂSTIGATOR PENTRU EXECUTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV - SEMIINELARA INDUSTRIALA SECTOR DÂRSTE - ZIZIN - LUCRARI DRUM"; CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 416

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea rambursării contribuţiei asigurate de ofertantul declarat câştigător pentru executarea obiectivului de investiţii “Ocolitoarea Municipiului Braşov – Semiinelara industrială sector Dârste – Zizin - lucrări drum”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive a Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrată cu nr. 48.496 din 14 iulie 2005 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget, înregistrat cu nr. ad. 48.496 din 18 iulie 2005, prin care s-a propus aprobarea rambursării contribuţiei asigurate de ofertantul declarat câştigător pentru executarea obiectivului de investiţii “Ocolitoarea Municipiului Braşov – Semiinelara industrială - sector Dârste – Zizin – lucrări drum”;
Având în vedere art. 57 din legea nr. 108/2004, privind capacitatea de îndatorare, precum şi rata serviciului datoriei publice, a Legii nr. 81/1999, privind datoria publică;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă ca licitaţia pentru obiectivul de investiţii “Ocolitoarea Municipiului Braşov – Semiinelara industrială sector Dârste – Zizin – lucrări drum” să aibă ca regulă, obligaţia participanţilor de a asigura finanţarea lucrărilor în primul an de execuţie, în cuantum de minim 1.500,00 mii lei.
 
 
Art. 2.Obligaţiile de plată se vor specifica în lei şi euro la cursul de schimb valutar în momentul efectuării ofertei fără a depăşi echivalentul în euro al ofertei.
 
 
Art. 3. Se aprobă alocarea în bugetele anilor 2007 – 2008 a fondurilor necesare rambursării integrale a contribuţiei.
 
 
Art. 4. Se aprobă ca rambursarea contribuţiei către executant să se efectueze trimestrial în termen de 24 de luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
Rambursarea se va face la costuri actualizate cu rata inflaţiei, la data plăţii către ofertant.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.